IRESPONSABILITATE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Du­pă va­lul spec­ta­cu­los de pro­ce­se de co­ru­pție și mai ales du­pă eveni­men­tul de la Co­lec­tiv ca­re a ară­tat că une­ori ne­pă­sa­rea și ires­pon­sa­bi­li­ta­tea pot fi fa­ta­le atât pen­tru vic­ti­me co­la­to­ra­le, cât și pen­tru făp­taș, chiar du­pă mu­lți ani de la fap­tă, so­ci­e­ta­tea ro­mâneas­că, în mul­ti­tu­di­nea sa de stra­turi și con­tex­te, in­clu­siv eco­no­mic și

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.