ELEC­TO­RAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

CONSULTANT Nu exis­tă ni­ciu du­biu că vom avea do­uă rânduri de alegeri în anul 2016. Este pro­ba­bil ca schim­ba­rea cla­sei po­li­ti­ce (chiar da­că este pro­vo­ca­tă în prin­ci­pal de DNA) să re­zul­te în evo­luții im­pre­vi­zi­bi­le ale opți­u­ni­lor po­li­ti­ce. Ar tre­bui ca aces­te alegeri să evi­de­nți­e­ze gra­dul de dez­vol­ta­re a de­mo­crați­ei noas­tre, pre­cum și mo­dul cum me­di­ul de afa­ceri se va ra­por­ta la cla­sa po­li­ti­că. Da­că până acum erau su­fi­ci­e­nți pen­si­o­na­rii pen­tru a câști­ga ale­ge­ri­le, ma­re­le pa­riu va fi în 2016 pe no­ua ge­ne­rație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.