CREȘTE­REA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

De­ja este o con­stan­tă a eco­no­mi­ei ro­mânești de câți­va ani și, în ab­se­nța unor eveni­men­te ma­jo­re cu efect ne­ga­tiv pe plan glo­bal, crește­rea va con­ti­nua în 2016. Eu es­ti­mez că va fi de fapt o crește­re mai ma­re decât în 2015, pen­tru că se sim­te o crește­re a con­su­mu­lui in­tern, ca­re până acum a fost re­la­tiv ane­mic, și de ase­me­nea a sec­to­ru­lui imo­bi­liar, ca­re a fost și el în su­fe­ri­nță în ul­ti­mii ani; să ne ru­găm cu toții să fie un an bun în agri­cul­tu­ră și pu­tem pro­ba­bil ajun­ge spre 5% crește­re de PIB.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.