IN­CER­TI­TU­DI­NEA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Va fi im­por­tan­tă în 2016 atât pe plan glo­bal, cât și pe plan nați­o­nal, cu o ușoa­ră apre­hen­si­u­ne că va de­ve­ni de fapt „noul nor­mal“, în con­diți­i­le în ca­re nu vor­bim doar de ISIS, cri­za mi­gra­nți­lor sau de con­flic­tul din Si­ria, ci și de tot fe­lul de alte pro­ble­me ma­jo­re la ni­vel glo­bal. În Ro­mânia, in­cer­ti­tu­di­nea pro­vi­ne de la anul elec­to­ral 2016 și cum poa­te aces­ta in­flue­nța atât eco­no­mia, cât și me­di­ul so­cial de la noi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.