ELEC­TO­RAL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Anul 2016 cu un gu­vern teh­no­crat fără o so­li­dă sus­ţi­ne­re va fi un an di­fi­cil şi nu vom putea fruc­ti­fi­ca la ma­xim efec­te­le po­zi­ti­ve da­to­ra­te evo­lu­ţi­ei fa­vo­ra­bi­le a eco­no­mi­ei ro­mâneş­ti din ul­ti­mii ani. Aspec­tul po­zi­tiv poa­te fi ge­ne­rat da­că vor fi lua­te de­ci­zii de mo­der­ni­za­re şi de efi­ci­en­ti­za­re a sta­tu­lui şi o mai ma­re ri­goa­re în uti­li­za­rea fon­du­ri­lor pu­bli­ce, în pa­ra­lel cu ac­ce­sa­rea celor eu­ro­pe­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.