INCERTITUDINE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Este sus­te­na­bi­lă me­ga­re­la­xa­rea fis­ca­lă? Ca­re sunt con­se­ci­nțe­le înce­ti­ni­rii crește­rii eco­no­mi­ce a Chi­nei? Când va lua sfârșit con­flic­tul din Ucrai­na? Cum va evo­lua proi­ec­tul eu­ro­pe­an sub pre­si­u­nea po­si­bi­lu­lui exit bri­ta­nic? Ci­ne va câști­ga ale­ge­ri­le parlamentare? Răs­pun­su­ri­le le vom afla, poa­te, doar în anul ca­re va ur­ma.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.