INCERTITUDINE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Mo­ti­vez în pri­mul rând prin lup­te­le po­li­ti­ce ge­ne­ra­te de anul elec­to­ral, dar şi prin si­tua­ţia in­cer­tă din punc­tul de ve­de­re al evo­lu­ţi­ei ex­ter­ne, atât în Si­ria sau în Ucrai­na, cât și în ce­ea ce pri­vește pro­ble­ma mi­grați­ei, ca­re va con­ti­nua pro­ba­bil con­sis­tent, in­flue­nțând im­pli­cit si eco­no­mia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.