OPTIMISM ȘI CREȘTE­RE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cred că Ro­mânia a re­venit într-un ci­clu eco­no­mic să­nă­tos și po­zi­tiv, sunt sem­ne pal­pa­bi­le de re­veni­re economică, grație și mă­su­ri­lor fis­ca­le im­ple­men­ta­te anul aces­ta. Re­du­ce­rea sem­ni­fi­ca­ti­vă a TVA-ului la ali­men­te și ma­jo­ra­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim în do­uă tra­nșe au in­flue­nțat în bi­ne pu­te­rea de cum­pă­ra­re. Crește­rea con­su­mu­lui este vi­zi­bi­lă acum, la aproape ju­mă­ta­te de an de la adop­ta­rea aces­tor mă­suri, și cred că se va me­nți­ne. Cri­za pa­re că a ră­mas în spa­te. Acce­le­ra­rea crește­rii din ul­ti­mul tri­mes­tru din 2015 și închi­de­rea bu­nă a anu­lui trecut sunt o an­ti­ci­pa­re a crește­rii din 2016. Mai cred că noul cod fis­cal va încu­ra­ja și mai mult in­ves­tiți­i­le străi­ne și, im­pli­cit, cre­a­rea de noi lo­curi de mun­că. De­ja com­pa­nii mari și-au anu­nțat in­tra­rea în Ro­mânia și au înce­put să re­cru­te­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.