MI­GRAȚIA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Fe­no­me­nul mi­grați­ei va ca­rac­te­ri­za, de ase­me­nea, nu doar anul ca­re vi­ne, ci și anii ur­mă­tori, dar acest as­pect nu mai este unul îmbu­cu­ră­tor pen­tru Ro­mânia. Struc­tu­ral, pe ter­men lung Ro­mânia va pi­er­de mul­te re­sur­se, iar acest lu­cru ar tre­bui să fie o pre­o­cu­pa­re ma­jo­ră pen­tru gu­ver­na­nți și să de­ter­mi­ne apli­ca­rea unor mă­suri stra­te­gi­ce. Ro­mânia ex­por­tă ma­siv crei­e­re și fo­rță de mun­că, oa­meni buni și ta­len­tați. Fe­no­me­nul ar tre­bui să gră­be­as­că o schim­ba­re de po­li­ti­că so­cia­lă (încu­ra­ja­rea na­ta­li­tății, pro­te­cție so­cia­lă) și edu­cați­o­na­lă (mo­der­ni­za­rea sis­te­mu­lui de învăță­mânt). Fără aces­te mă­suri, în câți­va ani Ro­mânia va su­feri enorm și ar putea in­tra într-un blo­caj la ni­ve­lul re­sur­se­lor uma­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.