RESPONSABILITATE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Vi­ne într-un con­text eu­ro­pe­an și chiar nați­o­nal în ca­re, se­pa­rat de sen­sul so­cial, pen­tru co­mu­ni­ta­te, CSR, ca­pă­tă noi înțe­le­suri. De ace­ea aici cred ca in­tră și Mi­grația și In­cer­ti­tu­di­nea și, nu în ul­ti­mul rând, Sta­bi­li­ta­tea. Din acest punct de ve­de­re, atât oa­me­nii po­li­tici și di­plo­mații de ca­ri­e­ră, cât și oa­me­nii de afa­ceri tre­bu­ie să dea mă­su­ra res­pon­sa­bi­li­tății în de­ci­zie, con­ti­nu­i­ta­te și sus­te­na­bi­li­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.