INOVAȚIE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Este ele­men­tul „TRE­BU­IE“pen­tru a fi com­pe­ti­tiv. Ori­ce do­me­niu tre­bu­ie să se adap­te­ze ce­ri­nțe­lor pi­eței, iar acest lu­cru nu se poa­te fa­ce decât prin­tr-o schim­ba­re con­ti­nuă. Cum? Prin inovație. Ace­as­ta tre­bu­ie să fie o stra­te­gie con­ti­nuă la ni­ve­lul fi­e­că­rui bu­si­ness. Cli­e­nții noștri trăi­esc într-o lu­me di­na­mi­că, sunt an­co­rați în me­di­ul di­gi­tal și aduc acest flux in­for­ma­tiv în vi­eți­le lor. Oa­me­nii cum­pă­ră tot mai puțin „var la­va­bil“și tot mai mult so­luții adap­ta­te ne­voi­lor in­di­vi­dua­le. Deci, Ino­vația este cheia ca­re ne per­mi­te să fim cu un pas înain­tea ce­re­ri­lor pi­eței.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.