INOVAȚIE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Sta­tul ar tre­bui să sus­ţi­nă ca­pi­ta­lul ro­mânesc, dar ar tre­bui să ai­bă o aple­ca­re mai ales înspre com­pa­ni­i­le ca­re ino­ve­a­ză. Bu­si­ness Ma­ga­zin s-a ocu­pat de ace­as­tă pro­ble­mă şi aşa am aflat că cer­ce­ta­rea şi im­ple­men­ta­rea ei în eco­no­mie stau acum pe ume­rii com­pa­ni­i­lor. Ei bi­ne, gu­ver­nan­ţii tre­bu­ie să in­ter­vi­nă prin a aju­ta acest pro­ces ca­re adu­ce va­loa­re adău­ga­tă, deci creş­te va­loa­rea pro­du­se­lor sau a ser­vi­ci­i­lor ge­ne­ra­te de eco­no­mia ro­mâneas­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.