RESPONSABILITATE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pa­sul înain­te al eco­no­mi­ei ro­mânești este, în mod ne­ce­sar, con­se­ci­nța pași­lor înain­te ai so­ci­e­tății ci­vi­le, sub pre­si­u­nea că­reia oa­me­nii de va­loa­re tre­bu­ie să își asu­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea im­pli­că­rii ac­ti­ve, în întreg spec­trul me­ca­nis­mu­lui luă­rii de­ci­zi­i­lor, înce­pând de la ni­ve­lul co­mu­ni­tăți­lor locale, pe ori­zon­ta­lă și apoi, în mod fi­resc, ver­ti­ca­li­zând jo­cul, înspre ma­ri­le co­mu­ni­tăți ca­re de­ter­mi­nă mer­sul înain­te al între­gii so­ci­e­tăți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.