INCERTITUDINE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Au trecut anii 2004-2007, când eco­no­mia evo­lua fără ca sta­tul să in­ter­fe­re­ze prea mult cu me­di­ul de afa­ceri. Din 2008-2009 încoa­ce, toți ac­to­rii eco­no­mici de­pind de stra­te­gi­i­le de dez­vol­ta­re re­a­li­za­te de di­fe­ri­te mi­nis­te­re și age­nții. Indus­tria tu­tu­nu­lui este însă un sec­tor ca­re de­pin­de aproape în to­ta­li­ta­te de po­li­ti­ci­le fis­ca­le, de ca­drul le­gis­la­tiv și de ca­pa­ci­ta­tea au­to­ri­tăți­lor de a com­ba­te con­tra­ban­da, in­di­fe­rent de evo­luția eco­no­mi­ei, a ce­re­rii sau a ofer­tei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.