RISC

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

In­cer­ti­tu­di­nea adu­ce întot­de­au­na cu si­ne și ris­curi. Fap­tul că nu vom cu­noaște ca­drul le­gal în ca­re vom fun­cți­o­na pe vi­i­tor re­pre­zin­tă un risc ma­jor. S-ar putea să fim puși în im­po­si­bi­li­ta­tea de a ne des­fășu­ra ac­ti­vi­ta­tea, să fim obli­gați să sto­păm in­ves­tiți­i­le și pro­du­cția. Im­pli­cit, nu ne vom mai putea plăti ta­xe­le că­tre sta­tul ro­mân, ta­xe ca­re, nu­mai în 2014, au însu­mat peste 2,74 mi­liar­de eu­ro (în me­die, 230 milioane de eu­ro pe lu­nă).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.