OPTIMISM

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ne-am aflat, pen­tru o pe­ri­oa­dă lun­gă de timp, într-o fur­tu­nă per­fec­tă, da­că pot spu­ne așa. Cli­e­nții noștri au avut de lup­tat cu cos­turi împo­vă­ră­toa­re de cre­dit, venituri mai mici, chel­tu­i­e­li ca­re cresc și un sen­ti­men­tul de ne­si­gu­ra­nță pen­tru zi­ua de mâi­ne. Nu ave­am mo­ti­ve să fim op­ti­miști, atâta timp cât cli­e­nți­lor noștri nu le mer­gea bi­ne. Acum, pen­tru a con­ti­nua me­ta­fo­ra, am in­trat într-un te­ri­to­riu de vre­me bu­nă. Exis­tă o se­rie de lu­cruri ca­re se su­pra­pun pen­tru a da un sen­ti­ment de optimism: do­bânzi mai mici ca­re con­duc spre un cost mai mic cu ra­te­le la ban­că, creșteri de sa­la­rii ca­re se su­pra­pun peste o scă­de­re de TVA (la ali­men­te și, de la 1 ia­nua­rie, la res­tul pro­du­se­lor), o ief­ti­ni­re a ben­zi­nei și mo­to­ri­nei, da­tă de scă­de­rea prețu­lui petrolului. Toa­te aces­tea duc nu doar la venituri dis­po­ni­bi­le mai mari, dar și la un sen­ti­ment de încre­de­re a cli­e­nți­lor. În plus, ve­dem un optimism se­ri­os în zo­na imo­bi­lia­ră: exis­tă apar­ta­men­te li­be­re dis­po­ni­bi­le acum la prețuri ac­ce­si­bi­le și o groa­ză de proi­ec­te re­zi­de­nția­le, pe tot cu­prin­sul ță­rii, ce au șan­se mari să fie fi­na­li­za­te în 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.