OPTIMISM

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Am reu­şit du­pă doi ani de stră­du­in­ţă, in­ves­ti­ţii şi mun­că să pă­trun­dem cu vi­nu­ri­le ro­mâneş­ti pe pieţe mari. Vor­besc de Chi­na şi Rusia. Este im­por­tant pen­tru noi să mer­gem şi spre vest, spre Eu­ro­pa şi Ame­ri­ca. Şi aici am fă­cut pa­şi im­por­tan­ţi. 2016 tre­bu­ie să con­fir­me aces­te di­rec­ţii. Este la fel de im­por­tant la ca noi în ţa­ră soi­u­ri­le noas­tre tra­di­ţi­o­na­le, pe ca­re le pro­mo­văm sub nu­me­le Mo­nșer, să fie înţe­le­se la ade­vă­ra­ta lor va­loa­re. Ro­mânii tre­bu­ie să ştie că Bă­be­as­ca Ne­a­gră sau Zghi­ha­ra sunt soi­uri de stru­guri ro­mâneş­ti, ve­chi şi sunt la fel de bu­ne ca soi­u­ri­le in­ter­na­ţi­o­na­le. Pa­re că exis­tă un astfel de trend în pia­ţă, deci 2016 poa­te să fie un an bun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.