GLOBALIZARE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Glo­ba­li­za­rea este o ma­re opor­tu­ni­ta­te pen­tru Ro­mânia. Sunt exem­ple de an­tre­pre­nori ro­mâni ca­re au înce­put să se ui­te cu­ra­joși spre alte pi­ețe. Cel mai ușor este, bi­neînțe­les, în do­me­ni­ul teh­no­lo­gi­ei și al pro­du­cți­ei in­dus­tria­le, dar și agri­cul­tu­ra, ser­vi­ci­i­le sau tu­ris­mul au po­te­nțial fan­tas­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.