RESPONSABILITATE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Este un cu­vânt ca­re ar tre­bui să ca­rac­te­ri­ze­ze 2016. Şi asta la toa­te ni­ve­lu­ri­le: eco­no­mic, po­li­tic şi mai ales gu­ver­na­men­tal. Dar şi în plan ex­tern. Da­că toa­tă lu­mea ar fi pu­ţin mai res­pon­sa­bi­lă, s-ar schim­ba mul­te - în bi­ne - în ţa­ra noas­tră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.