CECIL RHODES

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ecil Rhodes a fon­dat De Be­ers Je­wel­le­ry, una din­tre ce­le mai im­por­tan­te com­pa­nii în do­me­ni­ul pre­lu­cră­rii și co­me­rțu­lui cu dia­man­te, cu peste 20.000 de an­ga­jați, o ci­fră de afa­ceri de peste 7,1 mi­liar­de de dolari în 2014 și ex­ploa­tări mi­ni­e­re în Ca­na­da, Na­mi­bia, Bot­swa­na și Afri­ca de Sud.

Cecil John Rhodes a fost un sim­bol al oa­me­ni­lor de afa­ceri din pe­ri­oa­da Impe­ri­u­lui Bri­ta­nic, un mag­nat în do­me­ni­ul mi­ni­er și po­li­ti­cian în Afri­ca de Sud. A fost al cin­ci­lea fiu al fa­mi­li­ei re­ve­ren­du­lui Fran­cis Wil­liam Rhodes și al soți­ei sa­le Lo­u­i­sa Pe­a­cock. Năs­cut în Hert­for­dshi­re, Anglia, în 1853, a fost tri­mis la 16 ani peste ho­ta­re de că­tre pă­ri­nții săi, de­oa­re­ce avea o să­nă­ta­te pre­ca­ră, iar cli­ma din Ma­rea Bri­ta­nie nu-i fă­cea bi­ne. Pe 1 sep­tem­brie 1870 el a pus pen­tru pri­ma oa­ră pi­ci­o­rul pe pă­mânt afri­can, un­de un fra­te mai ma­re con­du­cea o fer­mă la ca­re se cul­ti­va bum­bac. Când Cecil Rhodes avea 18 ani, cei doi frați au înce­put ac­ti­vi­ta­tea în do­me­ni­ul mi­ne­lor de dia­man­te, în re­gi­u­nea Kim­ber­ley, iar cu fi­na­nța­rea asi­gu­ra­tă de com­pa­nia N M Rot­hschild & Sons cei doi Rhodes au cum­pă­rat mi­ci­le ope­rați­uni mi­ni­e­re din între­a­ga zo­nă în de­curs de 17 ani. Cecil Rhodes s-a întors în UK în 1973, pen­tru a stu­dia

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.