COLEC IE DE CASE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

e co­le­cți­o­nea­ză tim­bre, mașini, mo­ne­de, bi­ju­te­rii și tot fe­lul de alte obi­ec­te – de ce nu s-ar co­le­cți­o­na și con­stru­cții? Cu ace­as­tă idee au venit niște com­pa­nii ame­ri­ca­ne, prin­tre ca­re Re­vo­lu­ti­on Pre­craf­ted Pro­per­ti­es, ca­re ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea celor in­te­re­sați să co­man­de unul sau mai mul­te exem­pla­re din că­suțe sau pa­vi­li­oa­ne proi­ec­ta­te de ar­hi­te­cți re­nu­miți, scrie New York Ti­mes.

Do­ri­to­rii tre­bu­ie însă să se înar­me­ze cu răb­da­re, de­oa­re­ce co­men­zi­le se li­vre­a­ză abia peste câte­va luni de la pri­mi­rea lor. Pa­vi­li­oa­ne­le cos­tă între 35.000 și 450.000 de dolari, iar că­suțe­le între 250.000 și mai bi­ne de 450.000, preț în ca­re in­tră sis­te­me de încăl­zi­re, aer con­diți­o­nat, băi și bu­că­tă­rii, dar nu și tran­spor­tul.

Ofer­ta Re­vo­lu­ti­on Pre­craf­ted Pro­per­ti­es răs­pun­de ape­ti­tu­lui co­le­cți­o­na­ri­lor foar­te bo­gați, ca­re țin mo­rțiș să ai­bă pi­e­se de mo­bi­lă în ediție li­mi­ta­tă, ope­re de ar­tă con­tem­po­ra­nă și - de ce nu, da­că se poa­te - con­stru­cții mici ca­re se pot tran­spor­ta la lo­cul un­de do­resc să le ex­pu­nă.

Pen­tru re­a­li­za­rea că­suțe­lor și pa­vi­li­oa­ne­lor, fon­da­to­rul Re­vo­lu­ti­on Pre­craf­ted Pro­per­ti­es, Rob­bie Anto­nio, a ape­lat nu nu­mai la ar­hi­te­cți cu­nos­cuți, prin­tre ca­re Za­ha Ha­did, dar și la de­sig­neri, ar­tiști și chiar cre­a­tori de mo­dă. Mi­si­u­nea aces­to­ra este de a con­ce­pe con­stru­cții ca­re au o su­pra­față cu­prin­să între 50 și 250 de metri pătrați ce pot fi asam­bla­te la lo­cul ales de cli­ent din com­po­nen­te pre­fa­bri­ca­te, ca­re tre­bu­ie nea­pă­rat să înca­pă într-un sin­gur con­tai­ner.

Alte com­pa­nii ca­re ofe­ră co­le­cți­o­na­ri­lor că­suțe pre­fa­bri­ca­te sunt Co­coon9, ale că­rei con­stru­cții cu su­pra­fața de 45 de metri pătrați cos­tă aproape 300.000 de dolari, sau Lin­dal.

S

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.