POFTIȚI LA LADA DE GUNOI!

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Unii înce­ar­că să-i edu­ce pe cei­la­lți să prețu­ias­că mânca­rea ser­vin­du-le pre­pa­ra­te în ca­re fo­lo­sesc in­gre­di­en­te pe ca­re le con­si­de­ră pe ne­drept da­te la o par­te, iar alții in­vi­tând gur­man­zii să ia ma­sa în lo­curi mai puțin obișnu­i­te. În ace­as­tă ul­ti­mă ca­te­go­rie se înscrie Sal­va­ge Sup­per­club, ca­re aște­ap­tă oas­peți la ma­să într-o la­dă de gunoi, un­de le ofe­ră un os­păț pre­gă­tit cu pro­du­se proas­pe­te. Sal­va­ge Sup­per­club a por­nit de la New York, un­de res­tau­ran­tul im­pro­vi­zat era in­sta­lat în fața ca­sei iniția­to­ru­lui proi­ec­tu­lui, Josh Treu­haft, iar mânca­rea ser­vi­tă era gă­ti­tă în lo­cu­i­nța aces­tu­ia, în pre­zent ajun­gând pe Coas­ta de Vest a SUA. Ingre­di­en­te­le fo­lo­si­te la pre­pa­ra­rea me­sei sunt obți­nu­te din do­nații de la fer­mi­e­rii și gră­di­na­rii ca­re ofe­ră ce le pri­so­sește pe un si­te spe­cial, iar oas­peții plă­tesc câte­va zeci de dolari, din ca­re o par­te ajung la o or­ga­ni­zație non­pro­fit ca­re cau­tă so­luții de re­du­ce­re a deșeu­ri­lor ali­men­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.