POȘETĂ PEN­TRU IARBĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Oda­tă cu le­ga­li­za­rea con­su­mu­lui și co­mer­cia­li­ză­rii de ma­ri­jua­na în anu­mi­te pă­rți ale lu­mii, apar și ofer­te nu nu­mai de pro­du­se pe ba­ză de ca­na­bis, dar și de pro­du­se me­ni­te păs­tră­rii și tran­spor­tu­lui aces­to­ra. O ase­me­nea idee au avut do­uă ame­ri­can­ce, Je­a­ni­ne Moss și Ann Shu­ch, ca­re, scrie Was­hin­gton Post, au cre­at ac­ce­so­rii pen­tru doam­ne­le ca­re vor să-și ia pre­pa­ra­te­le re­cre­a­ti­ve cu ele fără a re­nu­nța la ele­ga­nță. Acce­so­ri­i­le cre­a­te de ce­le do­uă sunt ge­nți și poșe­te în ca­re pur­tă­toa­re­le pot ți­ne „iar­ba” fără a le da de gol mi­ro­sul, da­to­ri­tă unui strat spe­cial de căp­tușe­a­lă cu ca­re sunt pre­vă­zu­te aces­tea. Ge­nți­le și poșe­te­le fac par­te din ga­ma AnnaBis și pot fi achi­ziți­o­na­te pen­tru câte­va su­te de dolari bu­ca­ta, iar cre­a­toa­re­le sunt în cău­ta­re de in­ves­ti­tori.

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.