ȘI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În pe­ri­oa­da când mă pre­gă­te­am să de­vin con­sul­tant, am par­curs câte­va ches­ti­o­na­re care tes­te­a­ză ca­pa­ci­ta­tea de adap­ta­re a in­di­vi­du­lui la viața an­tre­pre­no­ria­lă, ale U.S. Small Bu­si­ness Admi­nis­tra­ti­on. Ele co­nțin une­le între­bări co­mu­ne, prin­tre care: ești am­biți­os și per­for­mant? Ai iniția­ti­vă? Ești dis­pus să riști? Dar să mun­cești 10-12 ore pe zi, pe ter­men lung? Știi să iei de­ci­zi­i­le co­rec­te?

Între­bă­ri­le sunt im­por­tan­te și e bine ca cei pe care-i en­tu­zias­me­a­ză ide­ea lor de afa­ce­re să cu­ge­te bine la ele înain­te de a porni la drum. Dar nu sunt su­fi­ci­en­te, pen­tru că nu sur­prind par­ti­cu­la­ri­tăți­le fi­e­că­rui in­di­vid în par­te. Și nici nu re­pre­zin­tă o ga­ra­nție a suc­ce­su­lui. Or, „după înde­lun­gi cer­ce­tări, știm că nu exis­tă un set clar de ca­rac­te­ris­tici com­por­ta­men­ta­le care să-i se­pa­re pe antre­pre­nori de no­nan­tre­pre­nori” – după cum afir­mă William By­gra­ve (The Por­ta­ble MBA in Entre­pre­neur­ship).

De altfel, ni­mic nu poa­te ga­ran­ta succesul unui an­tre­pre­nor. Ce e drept, șan­se­le cresc dacă ide­ea de afa­ce­re este bu­nă, dacă an­tre­pre­no­rul are profilul, mo­ti­vația și ati­tu­di­nea ce­ru­te, iar stra­te­gia, mo­de­lul de bu­si­ness și exe­cuția sunt adec­va­te.

Deși exis­tă mul­te ex­ce­pții, sta­tis­ti­ci­le ara­tă că me­di­ul fa­mi­lial și edu­cația aju­tă. Așa cum de­mon­stre­a­ză re­a­li­ta­tea in­ter­nați­o­na­lă, co­pi­ii de antre­pre­nori por­nesc și răz­bat mai ușor în afa­ce­ri­le pro­prii, sau le duc mai de­par­te cu bu­ne șan­se de reuși­tă pe ce­le moște­ni­te de la pă­ri­nții lor. Am vă­zut nu nu­mai în filme, ci și în viața re­a­lă dis­cuții

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.