CONTAGIOS

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ână la ur­mă to­tul se re­zu­mă la cum sunt pre­zen­ta­te lu­cru­ri­le: „Contagios“pro­mi­te pe co­per­tă să vă spu­nă cum a de­venit ce­le­bru un res­tau­rant de lux prin in­ter­me­di­ul unei ba­na­le frip­turi cu brânză, dar în in­te­ri­or veți des­co­peri că ba­na­la frip­tu­ră este de fapt de un ru­lou de aluat de ca­să uns cu muștar spe­cial, plin de fe­lii de frip­tu­ră de vi­tă Ko­be, cu ce­a­pă ca­ra­me­li­za­tă, roșii de gră­di­nă, cre­mă de brânză Ta­leg­gio, tru­fe ne­gre cu­le­se ma­nual și coa­dă de ho­mar, to­tul însoțit de un pa­har de șam­pa­nie Veu­ve Clic­qu­ot. Din­co­lo de astfel de amă­nun­te, cartea tână­ru­lui spe­cia­list în mar­ke­ting Jo­nah Ber­ger, pro­fe­sor de mar­ke­ting la Co­le­gi­ul Whar­ton al Uni­ver­si­tății din Pen­nsyl­va­nia, este un studiu bine scris și do­cu­men­tat des­pre modul cum anu­mi­te lu­cruri îi cap­ti­ve­a­ză pe oa­meni mai mult de­cât alte­le, des­pre ce stă la ba­za co­mu­ni­că­rii ora­le și la tran­smi­te­rea in­for­mați­ei în me­di­ul so­cial. Ber­ger analizează, de exem­plu, modul cum umi­lul blen­der poa­te de­ve­ni vi­ral, dar ex­pli­că și modul în care ac­trița Tip­pi He­dren, cu­nos­cu­tă din fil­mul Pă­să­ri­le al lui Alfred Hit­chcock, a dus la apa­riția și pro­li­fe­ra­rea sa­loa­ne­lor vi­et­na­me­ze de ma­ni­chi­u­ră în Statele Uni­te (80% dintre ma­ni­chi­u­ris­te­le din Ca­li­for­nia și 40% din SUA sunt ame­ri­can­ce de ori­gi­ne vi­et­na­me­ză, iar

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.