....NUMA’ BUN

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

u zece ani în ur­mă aș fi ca­te­go­ri­sit cartea lui Ran­dall Mun­roe „What if?“- „Ce-ar fi dacă?“la ca­pi­to­lul ci­u­dățe­nii; chiar dacă zo­rii teh­no­lo­gi­i­lor dis­rup­ti­ve apă­ru­se­ră, lumea mai era, la acel mo­ment, așe­za­tă pe prin­ci­pi­i­le se­co­lu­lui XX. Acum, în lumea rețe­le­lor so­cia­le, a in­ter­ne­tu­lui și te­le­fo­nu­lui in­te­li­gent, „What if?“de­vi­ne o car­te in­te­re­san­tă, toc­mai prin pris­ma între­bă­ri­lor pu­se și a răs­pun­su­ri­lor pe care le ofe­ră, între­bări care altfel ar fi fa­cil de cla­si­fi­cat la ca­te­go­ria tem­be­le. Și des­chid cartea la întâmpla­re: „Dacă toți oa­me­nii de pe pla­ne­tă ar reuși să stea de­par­te unii de alții vreo câte­va săp­tă­mâni, oa­re nu s-ar era­di­ca ră­ce­a­la obișnu­i­tă?“. Sau „Ce s-ar întâmpla dacă un us­că­tor de păr ali­men­tat în con­ti­nuu cu cu­rent elec­tric ar fi por­nit într-o cu­tie eta­nșă de for­ma unui cub cu la­tu­ra de un me­tru?“. Sau - asta e chiar bu­nă! - „De la ce înă­lți­me ar tre­bui să dai dru­mul unei bu­căți de car­ne ca să fie frip­tă numa’ bine când atin­ge pă­mântul?“. Nu-i așa că sun­teți cât se poa­te de ten­tați să aflați răs­pun­su­ri­le? Ran­dall Mun­roe este au­to­rul blo­gu­lui xkcd.com, un brav re­pre­zen­tant al noii cul­turi, care îmbi­nă sar­cas­mul, ști­i­nța, o pro­fun­dă la­tu­ră uma­nă și jo­cu­ri­le de cu­vin­te, pre­zen­tând pas­ti­le de­se­na­te, înțe­lep­te și amu­zan­te, din se­ria „ha, ha.... eu de ce nu m-am gândit la asta?!“. „What if?“ia o se­rie de între­bări care au fost pu­se pe si­te și le ofe­ră răs­pun­suri cât se poa­te de fun­da­men­ta­te ști­i­nți­fic. Cartea a apă­rut în toam­na anu­lui 2014 și a de­venit nu­mă­rul unu pe lis­ta că­rți­lor de non­fi­cți­u­ne a New York Ti­mes. În mai 2015 Mun­roe a anu­nțat o con­ti­nua­re, „Thing Explai­ner“, care a fost lan­sa­tă în toam­na anu­lui trecut. „What if?“a mai fost noi­mi­na­li­za­tă la ca­te­go­ria Best Non­fic­ti­on a Goo­dre­ads Choi­ce Awar­ds și a fost de­sem­na­tă cea mai bu­nă car­te a lu­nii sep­tem­brie 2014 de că­tre Ama­zon. Și nu ar mai fi prea mul­te de spus: „What if?“poa­te fi com­pa­ni­o­nul per­fect pen­tru o nin­soa­re bu­nă, un pa­har de vin, un fo­to­liu și un șe­mi­neu/so­bă/ca­lo­ri­fer. Asta până ajunge la voi frip­tu­ra pe care ați arun­cat-o de la o înă­lți­me su­fi­ci­en­tă încât să ajun­gă jos „numa’ bu­nă“.

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.