CE­LE APTE VIEŢI ALE LUI KEYNES

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

acă ați trăit din plin pe­ri­oa­da de cri­ză eco­no­mi­că care a înce­put în 2008, veți fi au­zit de ne­nu­mă­ra­te ori des­pre key­ne­sia­nism și des­pre efectele res­pec­ti­vu­lui cu­rent, ce su­sți­ne un an­sam­blu de politici ac­ti­ve cu im­pli­ca­rea sta­tu­lui și a sec­to­ru­lui pu­blic în economie, în con­tra­pon­de­re cu re­la­ti­va ine­fi­ci­e­nță a sec­to­ru­lui pri­vat. Res­pon­sa­bil este John May­nard Keynes, eco­no­mis­tul a că­rui viață fa­ce obi­ec­tul că­rții sem­na­te de Richard Da­ven­port-Hi­nes. „Ce­le șapte vi­eți ale lui John May­nard Keynes“sunt de­ta­lia­te în ce­le șapte ca­pi­to­le ale vo­lu­mu­lui - Altru­is­tul, Co­pi­lul ulu­i­tor, Dem­ni­ta­rul, Fi­gu­ra pu­bli­că, Aman­tul, Con­nais­seu­rul și Re­pre­zen­tan­tul ofi­cial, adi­că ce­le șapte fațe­te ale unei per­so­na­li­tăți vas­te, in­te­lec­tua­lul care a in­flue­nțat - con­si­de­ră au­to­rul că­rții - cel mai mult viața pu­bli­că bri­ta­ni­că din se­co­lul XX. „Te­o­ria ge­ne­ra­lă a ocu­pă­rii fo­rței de mun­că, a do­bânzii și a ba­ni­lor“, pu­bli­ca­tă de Keynes în 1936, este un text fun­da­men­tal pen­tru eco­no­mia mo­der­nă, care pu­ne ba­ze­le ma­cro­e­co­no­mi­ei, la fel de im­por­tan­tă ca „Avuția nați­u­ni­lor“a lui Adam Smith. Din­co­lo de im­pac­tul în lumea ști­i­nței economice și de ro­lul pe care l-a avut în com­ba­te­rea efec­te­lor cri­ze­lor economice ale vre­mii, Da­ven­port-Hi­nes con­fe­ră per­so­na­li­tății eco­no­mis­tu­lui di­men­si­uni uma­ne ce încep cu per­so­na­li­ta­tea plăcută, spi­ri­tul lu­dic și di­men­si­u­nea in­te­lec­tua­lă și con­ti­nuă cu viața de fa­mi­lie și cu re­lați­i­le ho­mo­se­xua­le pe care le-a avut aces­ta. Un vo­lum care ar tre­bui să fa­că par­te din cul­tu­ra și cu­noști­nțe­le ori­cui pa­si­o­nat de economie și de cu­li­se­le acesteia.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.