FREDERICK I FRED TRUMP

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

re­de­rick Trump (n. Fri­e­de­ri­ch Trump, 14 martie 1869 - 30 martie 1918) este ta­tăl oa­me­ni­lor de afa­ceri Fred și John G. Trump și bunicul mag­na­tu­lui ame­ri­can și can­di­da­tu­lui la preșe­di­nția ame­ri­ca­nă din acest an Donald Trump. Frederick Trump a fă­cut ave­re ope­rând ho­te­luri, res­tau­ran­te și bor­de­luri în Statele Uni­te ale Ame­ri­cii și în Canada, în orașe afla­te în dez­vol­ta­re. Trump s-a năs­cut în orașul Pfalz din re­gi­u­nea ger­ma­nă Kal­lstad, în fa­mi­lia lui Chris­tian Jo­han­nes Trump și Kat­he­ri­na Ko­ber, ce își câști­gau exis­te­nța prin cul­ti­va­rea de vie. A emi­grat în New York în 1885 și a lu­crat aco­lo ca băr­bi­er timp de șa­se ani. În 1891 s-a mu­tat în Se­at­tle, Was­hin­gton, un­de a pus ba­ze­le unui res­tau­rant „de­ca­dent“, cu­nos­cut ca Poo­dle Dog (Pu­de­lul – n.r.). În 1894, Trump a înce­put să ad­mi­nis­tre­ze un ho­tel în orașul mi­ni­er Mon­te Cris­to, iar trei ani mai târziu, după ce a au­zit de goa­na după aur din Klon­di­ke, a înce­put să ad­mi­nis­tre­ze un alt res­tau­rant pen­tru pros­pec­to­rii ce so­se­au în zo­na res­pec­ti­vă. În apri­lie 1899 s-a

FFRED TRUMP mu­tat în Ben­nett, Bri­tish Co­lum­bia, un­de a lan­sat res­tau­ran­tul și ho­te­lul Arc­tic, dez­vol­ta­te în cor­turi. Ce­re­rea pen­tru ho­tel și res­tau­rant a cres­cut atât de mult încât a ajuns să ocu­pe o clă­di­re cu do­uă eta­je. „Pen­tru băr­bații sin­guri, Arc­tic are ex­ce­len­te con­diții de ca­za­re, res­tau­ran­tul este la fel de bun, dar nu aș sfă­tui pe ni­cio fe­meie res­pec­ta­bi­lă să me­ar­gă să doarmă aco­lo pen­tru că ar putea să au­dă lu­cruri ne­plă­cu­te și s-ar îngro­zi de de­pra­va­te­le pro­pri­u­lui gen“, des­cria Frederick Trump lo­cul într-o scrisoare adre­sa­tă zia­ru­lui Yu­kon Sun. Ca­sa Arc­tic era cel mai mare și cel mai de­ca­dent res­tau­rant din re­gi­u­nea Klon­di­ke, ce ofe­rea fruc­te proas­pe­te și co­coș po­lar, în adiție la pre­pa­ra­te­le principale din car­ne de cal, po­tri­vit sur­se­lor vre­mii. Oda­tă cu dez­vol­ta­rea li­ni­ei de ca­le fe­ra­tă ce le­ga Ben­nett de orașul Whi­te­hor­se din te­ri­to­ri­ul ca­na­dian Yu­kon, Trump a pus ba­ze­le res­tau­ran­tu­lui și ha­nu­lui Whi­te Hor­se în orașul cu ace­lași nume. În 1901 însă, Frederick Trump a înce­put să ai­bă te­meri în ce pri­vea înce­ta­rea goa­nei după aur și, în con­se­ci­nță, asu­pra de­cli­nu­lui pros­ti­tuți­ei, astfel că și-a vândut in­ves­tiți­i­le și s-a întors în Germania. În 1902, s-a însu­rat cu ve­ci­na sa, Eli­za­beth Christ (10 oc­tom­brie 1880 - 6 iu­nie 1966). Au­to­ri­tăți­le ger­ma­ne l-au de­ter­mi­nat însă pe Trump să emi­gre­ze din nou pen­tru a evi­ta ta­xe­le și ser­vi­ci­ul mi­li­tar obli­ga­to­riu, astfel că s-a întors în Statele Uni­te ale Ame­ri­cii. A înce­put din nou să lu­cre­ze ca băr­bi­er și ma­na­ger de res­tau­rant în Wood­ha­ve, Que­ens, lo­cul în care fi­ii săi, Fred și John, s-au năs­cut în 1905 și 1907. În 1918, Frederick Trump a mu­rit din cau­za pan­de­mi­ei de gri­pă din pe­ri­oa­da res­pec­ti­vă. Înce­pu­se însă să in­ves­te­as­că în imobiliare în Que­ens, iar soția sa și fi­ul său Fred i-au continuat proi­ec­te­le sub um­bre­la com­pa­ni­ei Eli­za­beth Trump & Son. Deși am­bii săi pă­ri­nți erau ger­mani, Fred Trump le-a spus tuturor cu­noști­nțe­lor ani între­gi după cel de al doi­lea răz­boi mon­dial că fa­mi­lia sa avea ori­gini sue­de­ze – mo­ti­vând acest lu­cru, po­tri­vit ne­po­tu­lui său, John Wal­ter, prin fap­tul că „avea mu­lți chi­riași ger­mani și nu era un lu­cru bun să fii ger­man în vre­mu­ri­le res­pec­ti­ve“. Fred Trump a in­trat în afa­ce­ri­le din do­me­ni­ul imobiliar în 1927, la 22 ani, iar la sfârși­tul ani­lor 1920 a înce­put să con­stru­ias­că locuințe uni­fa­mi­lia­le în Que­ens, pe care le vin­dea cu câte 3.990 de dolari. Până la mij­lo­cul ani­lor 1930, în mij­lo­cul Marii De­pre­si­uni, a con­tri­bu­it la pi­o­ni­e­ra­tul unor suer­mar­ke­turi cu Piața Trump

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.