MONSTRUL DIN SUFRAGERIE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

upă bla­na de urs din sufragerie, mo­bi­la cu blă­niță și ac­ce­so­rii pu­foa­se, nu mai era de­cât un pas până la pi­e­se­le de mo­bi­li­er și de­co­rați­uni în for­mă de di­ver­se vi­e­tăți sau chiar mon­stru­leți, după cum o de­mon­stre­a­ză cre­ații re­cen­te.

Prin­tre pi­e­se­le de mo­bi­li­er îmblă­ni­te care au atras ate­nția în ul­ti­mii ani se nu­mă­ră ca­na­pe­aua Ci­pria, o cre­ație a frați­lor Cam­pa­na, care pa­re con­stru­i­tă din pă­mă­tu­furi su­pra­di­men­si­o­na­te de apli­cat pu­dra, scrie The Te­le­graph, ori un fo­to­liu sem­nat Amy Som­mer­vil­le, îmbră­cat într-un ma­te­rial ce te du­ce cu gândul la bla­na ma­mu­tu­lui lânos.

Mai spec­ta­cu­loa­se și mai re­cen­te sunt însă cre­ați­i­le sem­na­te de Por­ky He­fer și frații Ni­ko­lai și Si­mon Haas, aceștia din ur­mă ac­ti­vând sub de­nu­mi­rea de Haas Bros. Haas Bros s-au fă­cut re­mar­cați pen­tru co­le­cția in­ti­tu­la­tă Afre­aks, care con­stă din pi­e­se ce închi­pu­ie niște ci­u­perci ha­lu­ci­go­no­ge­ne uriașe, pre­cum și fo­to­lii și di­va­ne în for­mă de mon­stru­leți, aco­pe­ri­te cu ma­te­ria­le co­lo­ra­te și măr­ge­le, pre­zen­ta­tă la eveni­men­tul Design Mia­mi din lu­na de­cem­brie a anu­lui trecut.

Sud-afri­ca­nul Por­ky He­fer s-a axat pe o se­rie de fo­to­lii sus­pen­da­te ce amin­tesc de di­ver­se vi­ețu­i­toa­re, prin­tre care hi­po­po­ta­mi (Gra­ce Amphi­bi­o­us), ba­le­ne uci­gașe (Fi­o­na Blac­kfish) sau cro­co­di­li (Eu­ge­nie Cro­co­dy­lus), cei care vor să se așe­ze pe ele tre­bu­ind să stea în gu­ra aces­tor ani­ma­le.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.