CO­LE­CȚIA DE O MIE DE ANI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Prin­tre ta­blo­uri, sculp­turi sau bi­ju­te­rii își fa­ce loc în pro­gra­mul li­ci­tați­i­lor o co­le­cție ra­ră de po­rțe­la­nuri chi­ne­zești, pe care ca­sa Sot­he­by’s o va scoa­te la vânzare în apri­lie la Hong Kong, scrie The Guar­dian. Co­le­cția, care i-a apa­rți­nut unui mem­bru al unei im­por­tan­te fa­mi­lii de fa­bri­ca­nți de ar­ti­co­le de sti­clă din Marea Britanie, Ro­ger Pil­kin­gton, este for­ma­tă din pi­e­se con­fe­cți­o­na­te de-a lun­gul a o mie de ani, da­tând din tim­pul di­nas­ti­i­lor Tang (ce­le mai ve­chi), Ming sau Qing (ce­le mai re­cen­te). Mare par­te dintre aces­tea sunt foar­te greu de gă­sit în zi­ua de azi, mo­tiv pen­tru care Sot­he­by’s se aște­ap­tă ca vânza­rea ce­lor 100 de pi­e­se din co­le­cția Pil­kin­gton să se fa­că pen­tru cir­ca 20 de milioane de li­re ster­li­ne, plă­ti­te în spe­cial de co­le­cți­o­nari chi­ne­zi care do­resc să re­a­du­că în ța­ră ele­men­te re­pre­zen­ta­ti­ve pen­tru is­to­ria acesteia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.