ÎN CASTRON E MAI GUSTOS

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ape­ti­tul pen­tru un re­gim ali­men­tar mai să­nă­tos care să in­clu­dă și mânca­re gă­ti­tă pe înde­le­te a dus nu nu­mai la ex­clu­de­rea unor produse din ali­men­tație și la vânza­rea de apa­ra­te care per­mit pre­pa­ra­rea len­tă a hra­nei (așa-nu­mi­te­le „slow coo­kers“), ci și la crește­rea vânză­ri­lor de cas­troa­ne și bo­luri în dau­na far­fu­ri­i­lor întin­se, atât pen­tru uti­li­za­re în res­tau­ran­te, cât și pen­tru uti­li­za­re cas­ni­că. Mul­te res­tau­ran­te preferă să ser­ve­as­că mânca­rea în cas­troa­ne sau bo­luri pen­tru că astfel se păs­tre­a­ză mai bine aro­me­le, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, în timp ce per­soa­ne­le care mânăn­că aca­să mânca­re fă­cu­tă la slow-coo­ker sau chiar sa­la­te, pas­te ori ce­re­a­le ajung să con­su­me aces­te pre­pa­ra­te din cas­troa­ne fo­lo­si­te altă­da­tă pen­tru ser­vit. Mo­ti­vul nu îl re­pre­zin­tă însă crește­rea po­rți­i­lor, ci pur și sim­plu co­mo­di­ta­tea, căci din castron sau bol mânca­rea cur­ge mai greu și poa­te fi mânca­tă în fața te­le­vi­zo­ru­lui ori la o ma­să tip bar, cum se poar­tă în mul­te locuințe mo­der­ne, fă­ră ris­cul mur­dă­ri­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.