AR­TA PE SCĂRI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Unii par ho­tă­râți să de­mon­stre­ze că ar­ta se poa­te ex­pu­ne ori­un­de, așa cum pro­ce­de­a­ză cei care și-au tran­sfor­mat ca­se­le în ga­le­rii ori, mai nou, dacă lo­cu­i­esc într-un apar­ta­ment și nu o ca­să, ame­na­je­a­ză o ga­le­rie pe ca­sa scă­ri­lor. Ace­as­tă din ur­mă so­luție a ales-o o ame­ri­can­că din Los Ange­les, Sa­rah Le­hre­rGrai­wer, cri­tic de artă, care a tran­sfor­mat ca­sa scă­ri­lor dintre par­ca­rea sub­te­ra­nă și spă­lă­to­ria din clă­di­rea un­de lo­cu­i­ește în ga­le­ria de artă Fin­ley, scrie LA Ti­mes. Până în pre­zent la Fin­ley Gal­le­ry s-au ex­pus in­sta­lații de lu­mi­nă, pic­turi, înre­gis­trări so­no­re și obi­ec­te ce­ra­mi­ce. Pu­bli­cul poa­te ad­mi­ra ex­po­na­te­le de pe o platformă mon­ta­tă în dreptul fe­res­trei care dă spre ca­sa scă­ri­lor tran­sfor­ma­tă în spațiu ex­po­ziți­o­nal, fi­ind sfă­tu­it să vi­nă după apus pen­tru că atunci se poa­te ve­dea mai bine înăun­tru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.