UN PETIC DE ELEGAN

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

oluție de pre­lun­gi­re a du­ra­tei de fo­lo­si­re a unui ar­ti­col ves­ti­men­tar, pe­ti­cul de­vi­ne astă­zi un ele­ment re­co­man­dat ce­lor care vor să se îmbra­ce ele­gant fă­ră a pur­ta haine care ara­tă, în opi­nia lor, „prea per­fect“, fi­ind pro­pus de ca­se­le de mo­dă în co­le­cți­i­le lor din ace­as­tă pri­mă­va­ră pen­tru băr­bați.

Une­le ca­se de mo­dă, cum ar fi Va­len­ti­no, Ju­nya Wa­ta­na­be, Jil San­der, con­si­de­ră pe­ti­ce­le apli­ca­te pe ar­ti­co­le­le ves­ti­men­ta­re o mo­da­li­ta­te de in­di­vi­dua­li­za­re a cre­ați­i­lor lor, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal.

Cre­a­to­rii au apli­cat pe­ti­ce pe că­măși și sa­co­uri ori je­a­nși, op­tând fie pen­tru une­le de mai mul­te cu­lori, fie pen­tru une­le de nua­nțe apropiate ce­lei principale a ar­ti­co­lu­lui de îmbră­că­min­te.

Cei care cum­pă­ră astfel de haine o fac nu nu­mai pen­tru as­pec­tul de­o­se­bit al aces­to­ra, ci și pen­tru că pe­ti­ci­rea le dă o va­loa­re apar­te, da­to­ri­tă gri­jii cu care sunt ale­se ma­te­ria­le­le și ate­nți­ei cu care sunt apli­ca­te aces­tea. Uno­ra le pla­ce chiar să-și pe­ti­ce­as­că sin­guri hainele ajun­gând fie să lu­cre­ze pen­tru ca­se de mo­dă care lan­se­a­ză co­le­cții de ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re mas­cu­li­ne pe­ti­ci­te, fie cum­pă­ră­tori de ase­me­nea produse. Exis­tă și cre­a­tori, cum ar fi Har­tley Gol­dstein și com­pa­nia sa Rare We­a­ves, care merg până într-aco­lo încât fo­lo­sesc ma­te­ria­le foar­te ve­chi din Anglia, Ja­po­nia sau Fra­nța pen­tru a pe­tici uni­ca­te pe care le vând pe bază de co­man­dă spe­cia­lă.

S

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.