MENIU PEN­TRU STUDENȚI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Atunci când vrei să atra­gi stu­de­nții nu mai ajunge nu­mai ofer­ta edu­cați­o­na­lă, ci ar fi bine să-ți pui la punct și me­ni­ul de la can­ti­nă, con­si­de­ră o se­rie de uni­ver­si­tăți din Marea Britanie. Uni­ver­si­tăți­le res­pec­ti­ve au con­sta­tat că me­ni­ul lor nu este su­fi­ci­ent de atra­gă­tor pen­tru stu­de­nții chi­ne­zi pe care vor să-i con­vin­gă să se înscrie la ele, așa că și-au tri­mis de­le­gați în Chi­na ca să afle cum ar tre­bui să pro­ce­de­ze, scrie The Inde­pen­dent. Așa au con­sta­tat că greșesc în pri­vi­nța in­gre­di­en­te­lor pen­tru une­le fe­luri de mânca­re, prin fap­tul că pun la dis­po­ziție bețișoa­re nu­mai con­tra cost și ofe­ră la mi­cul de­jun nu­mai pre­pa­ra­te pe care chinezii obișnu­iți nu le mă­nâncă. In­sti­tuți­i­le de învăță­mânt au luat astfel ho­tă­rârea să fa­că schim­bări în meniu pen­tru a fi pla­cul stu­de­nți­lor chi­ne­zi, care re­pre­zin­tă cel mai mare pro­cent de studenți străini din Marea Britanie, dar și pe pla­cul stu­de­nți­lor lor din alte țări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.