CUM S DEVII STE­VE JOBS

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ro­ba­bil că în cu­rând bi­bli­o­te­ci­le și li­bră­ri­i­le va tre­bui să fo­lo­se­as­că o no­uă ca­te­go­rie pen­tru că­rți, pe lângă ce­le uzua­le - be­le­tris­ti­că, po­lițis­te, SF sau afa­ceri -, și anu­me ca­te­go­ria „Ste­ve Jobs“, asta din cau­za mul­te­lor vo­lu­me care apar și care se ocu­pă de per­so­na­li­ta­tea și ac­ti­vi­ta­tea ce­lui ce a fost șe­ful Apple. O cu­ri­o­zi­ta­te m-a fa­cut să caut „Ste­ve Jobs“pe Ama­zon, doar la ca­pi­to­lul că­rți, iar re­zul­ta­tul a fost ulu­i­tor: 17.364 de vo­lu­me care erau co­nec­ta­te cu Ste­ve Jobs într-o ma­ni­e­ră sau alta (si­gur că nu toate, dar ce­le

Pmai mul­te da); de exem­plu exis­tă re­vis­te de ben­zi de­se­na­te des­pre omul de afa­ceri, prin­tre care și une­le japoneze, man­ga. Întor­cându-ne la vo­lu­mul „Be­co­ming Ste­ve Jobs. Din aven­tu­ri­er în vi­zi­o­nar“, de Brent Schlen­der și Rick Tet­ze­li, tre­bu­ie spus că vo­lu­mul se vrea o bi­o­gra­fie me­ni­tă să con­tra­zi­că ste­re­o­ti­pu­ri­le le­ga­te de viața lui Jobs, de exem­plu fap­tul că a fost și vi­zi­o­nar, dar și ti­că­los în ega­lă mă­su­ră. Veți re­gă­si în car­te une­le din as­pec­te­le ce au apă­rut de­ja în cu­nos­cu­ta car­te des­pre viața an­tre­pre­no­ru­lui sem­na­tă de Wal­ter Isaac­son și apă­ru­tă în 2011. Schlen­der și Tet­ze­li sunt jur­na­liști, primul sem­nând pen­tru For­tu­ne și The New York Ti­mes, iar al doi­lea pen­tru re­vis­ta Fast Com­pa­ny; cartea lor ofe­ră su­fi­ci­en­te ele­men­te care să o di­fe­re­nți­e­ze de cea a lui Isaac­son, mai ales în pri­vi­nța por­tre­ti­ză­rii per­so­na­li­tății lui Jobs. Tim Cook, ac­tua­lul șef de la Apple, de­cla­ra, de altfel, că Isaac­son nu a prins ese­nța lui Jobs, des­cri­ind o per­soa­nă cu care el nu ar fi lu­crat nici în rup­tul ca­pu­lui. În schimb „Be­co­ming Ste­ve Jobs“a fost mai bine pri­mi­tă de șta­bii com­pa­ni­ei de tehnologie; Eddy Cue, șe­ful di­vi­zi­ei de sof­twa­re și ser­vi­cii internet din Apple, apre­cia, pe Twit­ter, că este cel mai bun por­tret al lui Jobs.

În plus, cartea ofe­ră și ele­men­te care lip­sesc din vo­lu­mul lui Isaac­son, de exem­plu modul în care omul de afa­ceri s-a ocu­pat de co­le­gii săi de mun­că și de vi­eți­le lor. Apar in­ter­vi­uri cu foști co­la­bo­ra­tori ai lui Jobs de la stu­di­o­ul de ani­mație Pi­xar sau de la Dis­ney. Bob Iger, CEO Dis­ney, po­ves­tește, de exem­plu, că a fost pri­ma per­soa­nă care a aflat, în 2006, că boa­la lui Jobs, can­ce­rul, a re­ci­di­vat. Iar Tim Cook po­ves­tește de fap­tul că în ace­e­ași pe­ri­oa­dă s-a ofe­rit să-i do­ne­ze lui Jobs o bu­ca­tă din pro­pri­ul fi­cat, ofer­tă pe care Jobs a re­fu­zat-o ca­te­go­ric. Re­la­tă­ri­le din car­te sunt, ce­le mai mul­te, ale lui Brent Schlen­der, care s-a ocu­pat de Jobs, ca jur­na­list, și la bine și la rău. „Ce mi-a plă­cut mereu la jur­na­lis­mul din lumea afa­ce­ri­lor - și ce-am învățat de la cei mai buni dintre co­le­gii cu care am lu­crat - e că întot­de­au­na exis­tă o la­tu­ră uma­nă pen­tru apa­rent cal­cu­la­ta lume din ace­as­tă in­dus­trie“, spu­ne el în pro­lo­gul că­rții, și ci­tind, am avut într-ade­văr, im­pre­sia că știu mai mul­te des­pre omul Jobs. Ci­tiți cu încre­de­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.