INVIZIBILII

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ite întra­de­văr o te­mă, miam zis, după ce am ci­tit in­tro­du­ce­rea că­rții lui David Zweig „Invizibilii“- gru­pul pro­fe­si­o­niști­lor ne­cu­nos­cuți pe a că­ror mun­că se ba­ze­a­ză glo­ria unu­ia sau altu­ia. Poa­te fi in­gi­ne­rul de su­net al ce­lor de la Led Zep­pe­lin, care a con­tri­bu­it la su­ne­tul spe­cial al grupului, sau poa­te do­cu­men­ta­riștii care se ocu­pă de ve­ri­fi­ca­rea ar­ti­co­le­lor din pres­ti­gi­oa­sa pu­bli­cație The New Yor­ker. Glo­ria chi­rur­gu­lui cu mână si­gu­ră, care fa­ce mi­nuni cu bis­tu­ri­ul, nu ar fi posibilă fă­ră spri­ji­nul anes­te­zis­tu­lui sau al teh­ni­ci­e­ni­lor din sa­la de ope­rație, dar ci­ne să se gânde­as­că la ei?! A fă­cut-o Zweig, scri­i­tor, con­fe­re­nțiar și mu­zi­cian cu do­uă al­bu­me de­ja lan­sa­te, iar mun­ca sa mi se pa­re ese­nția­lă într-o epo­că in­to­xi­ca­tă de fai­mă și ce­le­bri­ta­te, po­pu­la­tă de fi­i­nțe pre­cum Kim Kar­das­hian. Nu este toc­mai o no­u­ta­te, pen­tru că eco­no­mis­tul și so­ci­o­lo­gul Thor­stein Ve­blen pri­vea în mod

U

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.