MICHEL BESNIER

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ac­ta­lis este cel mai mare pro­du­că­tor de lactate din Eu­ro­pa, cu pes­te 61.000 de an­ga­jați și veni­turi anua­le de pes­te 16 miliarde de dolari. Com­pa­nia are sediul central în La­val, Mayen­ne, Fra­nța, și este deți­nu­tă fa­mi­lia Besnier. Ba­ze­le com­pa­ni­ei au fost pu­se de André Besnier, în 1933, în for­ma unei mici fir­me pro­du­că­toa­re de brânze­turi. În pri­ma zi a co­lec­tat 17 li­tri de lap­te și a pro­dus 35 de bu­căți de brânză Ca­mem­bert, po­tri­vit in­for­mați­i­lor de pe si­te-ul com­pa­ni­ei.

Michel Besnier s-a năs­cut în 1928 și a înce­put să lu­cre­ze în ca­drul afacerii ta­tă­lui său în 1946, de la 18 ani. La moar­tea ta­tă­lui său, în 1955, a pre­luat con­du­ce­rea afacerii, ce avea atunci 50 de an­ga­jați, și a înce­put să dezvolte rețe­te de unt și de Ca­mem­bert, mai întâi în Mayen­ne, apoi în Nor­man­dia. În 1968 a per­fe­cți­o­nat Ca­mem­ber­tul pas­teu­ri­zat și a lan­sat bran­dul Prési­dent.

Succesul imediat al pro­du­se­lor sa­le, su­sți­nu­te de un mar­ke­ting îndrăz­neț, a per­mis o extindere rapidă a com­pa­ni­ei, care a pre­luat mai mul­te mărci de Ca­mem­bert din Nor­man­dia. În 1981 a achi­ziți­o­nat fa­bri­ca de brânză din Statele Uni­te ale Ame­ri­cii Bel­mont, ace­as­ta re­pre­zen­tând pri­ma achi­ziție a grupului în afa­ra Fra­nței, iar patru ani mai târziu a cum­pă­rat com­pa­nia Clau­del Ro­us­tang, o sub­si­dia­ră a grupului Nes­tlé. În 1990 a cum­pă­rat gru­pul Bri­del, al pa­tru­lea cel mai mare grup de lactate din Fra­nța, ce deți­nea 10 fa­brici și avea 2.300 de an­ga­jați. Doi ani mai târziu, a achi­ziți­o­nat com­pa­nia So­ciété des Ca­ves, pro­du­că­to­rii Ro­que­fort și sub­si­dia­ra ame­ri­ca­nă a acesteia Sor­ren­to, gru­pul Besnier in­trând astfel în topul pro­du­că­to­ri­lor de lactate eu­ro­peni. Dez­vol­tă­ri­le re­cen­te ale grupului s-au axat pe ex­tin­de­rea in­ter­nați­o­na­lă, în Po­lo­nia, Ucraina și Ita­lia. În 1999, com­pa­nia și-a schim­bat nu­me­le în Lac­ta­lis, pen­tru a re­flec­ta crește­rea in­ter­nați­o­na­lă. La sfârși­tul anu­lui 1999, Michel Besnier a des­chis André Besnier Lac­to­po­le, un cen­tru teh­no­lo­gic care des­crie evo­luția in­dus­tri­ei lac­ta­te­lor. În pre­zent, com­pa­nia lis­ta­tă la bur­să este deți­nu­tă în pro­cent de 83% de Emma­nuel, Je­a­nMi­chel și Ma­rie Besnier, fi­ii lui Michel Besnier. Emma­nuel Besnier, cu­nos­cut ca „Mi­liar­da­rul Invi­zi­bil“, fi­in­dcă nu a acor­dat ni­ci­un in­ter­viu pre­sei, este CEO-ul com­pa­ni­ei și are o ave­re es­ti­ma­tă la 7,4 miliarde de dolari.

L

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.