CUM SĂ PROBEZI HAINELE ON­LI­NE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Comerţul on­li­ne are avan­ta­jul co­mo­di­tă­ţii, dar nu poa­te oferi tot ce ofe­ră comerţul tra­di­ţi­o­nal, cum ar fi posibilitatea de a pro­ba hainele înain­te de a le cum­pă­ra. Un magazin on­li­ne ame­ri­can însă, Lyon + Post, înce­ar­că să con­vin­gă cli­en­te­la că se poa­te și altfel, im­ple­men­tând un mo­del apar­te de bu­si­ness. Cli­en­te­le se pot înscrie pe si­te, un­de li se pre­zin­tă pro­du­se­le se­lec­ta­te pen­tru Lyon + Post de o ex­per­tă în do­me­ni­ul mo­dei care le ale­gea îmbră­că­min­tea pen­tru ve­de­te, din care aleg și fac o lis­tă cu ce­le le in­te­re­se­a­ză. Ma­ga­zi­nul le trimite până la patru dintre ele pen­tru a le pro­ba și a se de­ci­de dacă le păs­tre­a­ză și le pu­ne la dispoziţie și am­ba­laj pen­tru a re­tur­na ce nu do­resc prin poștă, iar pla­ta se fa­ce în mo­nen­tul în care cli­en­te­le anunţă ce do­resc să păs­tre­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.