|N VACANŢĂ CU BUNICUL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Co­me­dia „Bunicul dez­lăn­ţu­it” îl pre­zin­tă, din 5 fe­brua­rie la ci­ne­ma, pe Ro­bert De Ni­ro în ro­lul unui ve­te­ran lip­sit de pre­ju­de­că­ţi și ho­tă­rât să de­mon­stre­ze că viaţa me­ri­tă trăi­tă din plin la ori­ce vârstă. Fil­mul este dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment. Jason Kel­ly (Zac Efron) se află la doar o săp­tă­mână dis­tan­ţă de nun­ta cu fiica răs­fă­ţa­tă a șe­fu­lui său, deci cu un pas mai aproape de vi­sul de a de­ve­ni par­te­ner la fir­ma de avo­ca­tu­ră un­de lu­cre­a­ză de mult. Abia târziu, tână­rul va re­a­li­za că toate pla­nu­ri­le îi sunt pe­ri­cli­ta­te de bunicul gu­ra­liv, cu care ple­a­că în va­can­ţa de pri­mă­va­ră la Day­to­na. |ntre pe­tre­ceri scan­da­loa­se, con­flic­te aprin­se în bar și o noap­te de po­mi­nă de ka­rao­ke, bă­trânul Dick (Ro­bert De Ni­ro) pa­re de ne­o­prit, înce­ar­când ce­le mai pro­vo­ca­toa­re ex­pe­ri­en­ţe și fă­când tot po­si­bi­lul să-și con­vin­gă ne­po­tul să i se ală­tu­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.