CROWDFUNDING PEN­TRU BI­BLI­O­TE­CĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

So­lu­ţie pen­tru dez­vol­ta­to­rii de jo­curi, oa­me­nii de ști­in­ţă care cau­tă finanţare pen­tru un proi­ect de cer­ce­ta­re sau pen­tru între­prin­ză­to­rii care vor să lan­se­ze un pro­dus, crow­dfun­din­gul pa­re să fie util și pen­tru proiecte cul­tu­ra­le. Un astfel de proi­ect, scrie The Guar­dian, este cel al unui ar­tist ira­kia­no-ame­ri­can, Wa­faa Bi­lal, înce­ar­că să aju­te la re­fa­ce­rea fon­du­lui de car­te al bi­bli­o­te­cii Uni­ver­si­tă­ţii din Bag­dad dis­trus în 2003, Ar­tis­tul a or­ga­ni­zat o ex­po­zi­ţie în Win­dsor, din pro­vin­cia ca­na­dia­nă Onta­rio, în care ex­pu­ne un raft cu 1.000 de căr­ţi cu fi­le­le al­be. Cei care do­resc să con­tri­bu­ie la proi­ec­tul său pot do­na 25 de dolari prin in­ter­me­di­ul si­teu­lui de crowdfunding Kic­kstar­ter, în schim­bul do­na­ţi­ei pri­mind una din căr­ţi­le cu fi­le­le al­be, iar ar­tis­tul se obli­gă să tri­mi­tă câte o car­te ade­vă­ra­tă bi­bli­o­te­cii din Bag­dad.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.