|

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

nce­pu­tul de an se re­mar­că nu nu­mai prin pre­zen­tări ale co­le­cți­i­lor ves­ti­men­ta­re de la mari ca­se de mo­dă, ci și prin lan­sări de ac­ce­so­rii, dintre care ce­le mai spec­ta­cu­loa­se sunt bi­ju­te­ri­i­le. Ca­sa Bo­u­che­ron, spre exem­plu, a ex­pus la Săp­tă­mâna Hau­te Co­u­tu­re re­cent încheia­tă la Pa­ris re­pre­zen­ta­nți ai co­le­cți­ei sa­le de bi­ju­te­rii ani­ma­li­e­re. Prin­tre ve­de­te­le ga­mei s-au nu­mă­rat Ari­ci­ul Hans (brăța­ră sau inel) din aur roz cu ochișori din ru­bi­ne ro­tun­de și nă­suc de dia­mant sau sa­fir ne­gru, Le­bă­da Cy­pris (și ea inel sau brăța­ră) cu dia­man­te al­be ori sa­fi­re ne­gre, ru­bi­ne și aur alb sau Ursul Po­lar Arc­tic în ver­si­u­nea broșă din aur alb cu cua­rț, dia­man­te și sa­fi­re.

Di­or a pre­zen­tat co­le­cția Gran­vil­le, care-și tra­ge nu­me­le de la lo­ca­li­ta­tea în care a co­pi­lă­rit fon­da­to­rul său, pi­e­se­le re­mar­cându-se prin­tr-o com­bi­nație de pi­e­tre preți­oa­se viu co­lo­ra­te, cum ar fi o brăța­ra cu aur roz, care are în cen­tru o tur­ma­li­nă roz, încon­ju­ra­tă de pe­ri­do­te, spi­ne­li vi­o­leți, be­ri­li gal­beni, tur­ma­li­ne ver­zi și dia­man­te.

Tot pen­tru bi­ju­te­rii viu co­lo­ra­te a op­tat și Cho­pard, care a in­clus în co­le­cția sa niște brățări ri­gi­de din ti­tan cu pi­e­tre în di­ver­se cu­lori. Alegerea ti­ta­nu­lui în lo­cul altor me­ta­le se da­to­re­a­ză, su­sți­ne com­pa­nia, fap­tu­lui că aces­ta poa­te fi vop­sit în nua­nțe care să pu­nă în evi­de­nță pi­e­tre­le preți­oa­se fo­lo­si­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.