FA­BRI­CAT ÎN CHI­NA

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Ce­ra­mi­ca smă­lțu­i­tă du­ce cu gândul la obi­ec­te de artă po­pu­la­ră, dar poa­te fi fo­lo­si­tă cu suc­ces și de ar­tiști mo­derni care vor să tran­smi­tă anu­mi­te idei. O astfel de ar­tis­tă este ame­ri­can­ca de ori­gi­ne ja­po­ne­ză Kei­ko Fu­ka­za­wa care și-a ver­ni­sat re­cent o ex­po­ziție in­ti­tu­la­tă „Ma­de in Chi­na” („Fa­bri­cat în Chi­na”) la Craft & Folk Art Mu­seum din Los Ange­les. Pi­e­se­le sa­le se do­resc o iro­nie la adre­sa mo­du­lui în care ca­pi­ta­lis­mul a afec­tat Chi­na și ide­ea de a le re­a­li­za i-a venit după ce a pe­tre­cut trei ani în lo­ca­li­ta­tea Jin­gdez­hen, cu­nos­cu­tă pen­tru lun­ga sa tra­diție în do­me­ni­ul ce­ra­mi­cii smă­lțu­i­te, un­de a co­la­bo­rat cu meșteșu­gari lo­ca­li și a stu­diat modul în care glo­ba­li­za­rea le-a schim­bat aces­to­ra viața. Prin­tre pi­e­se­le ex­pu­se se nu­mă­ră bus­turi ale lui Mao de­co­ra­te cu flo­ri­ce­le de po­rțe­lan, sti­cle de bău­turi ves­ti­ce ori lin­guri co­lo­ra­te de la roșu la au­riu, mar­când tran­ziția Chinei de la co­mu­nism la ca­pi­ta­lism.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.