SE CAU­TĂ MAJORDOM

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Ne­lip­siți când­va din ca­se­le no­bi­li­lor, ma­jor­do­mii nu au dispărut oda­tă cu foștii lor an­ga­ja­tori, ci sunt la mare cău­ta­re și astă­zi, scrie BBC. Ma­jor­do­mul tre­bu­ie să fie nea­pă­rat pre­gă­tit de in­sti­tuții din Marea Britanie cu ex­pe­ri­e­nță în do­me­niu, o par­te dintre ab­sol­venții unor ase­me­nea șco­li ră­mânând să lu­cre­ze în ace­as­tă ța­ră, iar alții ajun­gând să lu­cre­ze pen­tru fa­mi­lii bogate din zo­na Gol­fu­lui Per­sic, din Rusia sau Asia. Șco­li­le de ma­jor­do­mi pre­gă­tesc și femei care ajung în general să se an­ga­je­ze ca­me­ris­te și asis­ten­te per­so­na­le ale unor doam­ne tot din zo­na Gol­fu­lui. Cei mai apre­ciați sunt însă ma­jor­do­mii care au ex­pe­ri­e­nță de lu­cru la fa­mi­lii im­por­tan­te, poa­te chiar fa­mi­lia re­ga­lă bri­ta­ni­că, sau în anu­mi­te ho­te­luri de lux, an­ga­ja­to­rii lor fi­ind dis­puși să le plă­te­as­că un sa­la­riu anual de bază de cir­ca 150.000 de dolari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.