SINGUR ȘI FERICIT

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Sunt unii care se bu­cu­ră de sin­gu­ră­ta­te, alții care sunt de-a dreptul ne­fe­ri­ciți și mai sunt și... Ali­ce… și Ro­bin… și Lu­cy, Meg, Tom sau David… New Yor­kul este plin de sin­gu­ra­tici care tânjesc după su­fle­tul pe­re­che, după o re­lație amo­roa­să, după o idi­lă sau mă­car ce­va ase­mă­nă­tor. Astfel, între tex­te de agățat și aven­turi de o noap­te, toți acești oa­meni ne­că­să­to­riți tre­bu­ie să învețe cum să fie sin­guri și fe­ri­ciți într-o lume în care de­fi­niția iu­bi­rii se schimbă în per­ma­ne­nță. Orașul care nu doar­me ni­ci­o­da­tă poa­te fi o sur­să ine­pu­i­za­bi­lă de dis­tra­cție pen­tru cei care vor ști să se bu­cu­re de mo­ment. Din 12 fe­brua­rie la ci­ne­ma, co­me­dia „Cum să fii singur și fericit” o re­a­du­ce în rol prin­ci­pal pe Da­ko­ta Joh­nson, de ace­as­tă da­tă ală­turi de Re­bel Wil­son, Ali­son Brie, Da­mon Wayans Jr. și Leslie Mann, sub îndru­ma­rea re­gi­zo­ra­lă a lui Chris­tian Dit­ter.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.