FANTEZIE CU EMINEU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

lo­cu­i­nță nu e com­ple­tă fă­ră un șe­mi­neu, cel puțin pen­tru unii, care ape­le­a­ză la di­ver­se companii spe­cia­li­za­te să le pu­nă roa­de­le ima­gi­nați­ei în prac­ti­că. Cli­e­nții com­pa­ni­i­lor care pro­duc și in­sta­le­a­ză ase­me­nea ac­ce­so­rii cas­ni­ce cau­tă șe­mi­nee care să la­se o puternică im­pre­sie artistică pri­vi­to­ru­lui. Unii, spre exem­plu, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, țin ca ra­ma șe­mi­neu­lui să se asor­te­ze cu mo­bi­li­e­rul din ca­me­ră, in­sis­tând să fie lu­cra­te din ace­lași tip de lemn. Ra­me­le de șe­mi­neu de lemn cos­tă cel puțin 2.000 sau 3000 de dolari, pe când ce­le de mar­mu­ră cos­tă cel puțin 5.000. Se poar­tă și ra­me care par să fi fost re­a­li­za­te cu secole în ur­mă sau une­le foar­te mari, pen­tru care do­ri­to­rii sunt dis­puși să plă­te­as­că și până la 100.000 de dolari. Alți cli­e­nți vor ce­va în ediție li­mi­ta­tă, din mar­mu­ră cu mo­de­le de­o­se­bi­te sau din pia­tră, cum ar fi o ra­mă cu mo­del care se­a­mă­nă cu pi­e­lea de pi­ton. Se cau­tă și ra­me­le din oțel sa­ti­nat, ce­ru­te pen­tru că re­flec­tă fru­mos flă­că­ri­le din că­min.

Pro­gre­sul teh­no­lo­gi­ei le per­mi­te com­pa­ni­i­lor să-și mo­der­ni­ze­ze me­to­de­le de lu­cru, exis­tând astfel une­le la care sculp­to­rii nu mai lu­cre­a­ză di­rect pe ma­te­rial, ci con­cep un mo­del tri­di­men­si­o­nal pe o ta­ble­tă, ce­ea ce le per­mi­te să fa­că ușor mo­di­fi­că­ri­le do­ri­te de cli­e­nți, după care aceștia aleg ma­te­ria­lul din care o mași­nă­rie spe­cia­lă sculp­te­a­ză ra­ma de șe­mi­neu.

O

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.