ÎMBRĂ­CĂ­MIN­TE CU ABONAMENT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Când­va eta­lo­nul su­prem al bo­găți­ei unei femei era fap­tul că nu tre­bu­ia să poar­te de do­uă ori ace­e­ași ro­chie. Astă­zi însă, o no­uă ge­ne­rație de po­te­nția­li cli­e­nți ai ma­ga­zi­ne­lor de mo­dă de lux este de pă­re­re că nu are rost să cum­peri haine pe care să le ții de­ge­a­ba. Pen­tru ei, ge­ne­rația ce­lor cu vârste cu­prin­se între 25 și 34 de ani, a apă­rut so­luția închi­ri­e­rii de ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re, pe care unii dintre re­tai­le­rii bri­ta­nici se gândesc să o ofe­re pen­tru a-i atra­ge în ma­ga­zi­ne­le lor, scrie The Inde­pen­dent. Cli­e­nții ar putea astfel să plă­te­as­că un abonament lu­nar care să le per­mi­tă să poar­te ce ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re do­resc din co­le­cția re­tai­le­ru­lui. Mo­de­lul este pa­rțial in­spi­rat de cel im­ple­men­tat de une­le ho­te­luri din Eu­ro­pa și SUA, care le per­mit oas­peți­lor să închi­ri­e­ze îmbră­că­min­te și ac­ce­so­rii pe du­ra­ta șe­de­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.