CUM SĂ TE CAZEZI ÎNTR-UN TABLOU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ci­ne spu­ne că un tablou poa­te fi doar ad­mi­rat pe pe­re­te­le unui mu­zeu ori ga­le­rii de artă se înșa­lă, după cum o de­mon­stre­a­ză ul­ti­ma ex­po­ziție a Insti­tu­tu­lui de Artă din Chi­ca­go. Ex­po­ziția con­stă din­tr-un dor­mi­tor ame­na­jat întoc­mai ca ace­lea din ta­blo­u­ri­le lui Van Go­gh care au ca su­bi­ect dor­mi­to­rul din ca­sa din Arles (Fra­nța) un­de a lo­cu­it când­va ar­tis­tul, iar cei care do­resc să o vi­zi­te­ze pot re­zer­va o șe­de­re aco­lo prin in­ter­me­di­ul plat­for­mei Air­bnb, scrie The Guar­dian. Iniția­ti­va s-a bu­cu­rat de suc­ces, fi­ind de­ja fă­cu­te re­zer­vări pen­tru toa­tă lu­na fe­brua­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.