DANIEL EK

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ani­el Ek este unul dintre cei mai ti­neri mi­li­o­nari ai lu­mii, ave­rea sa fi­ind re­zul­ta­tul fon­dă­rii Spo­ti­fy, cel mai mare ser­vi­ciu de stre­a­ming de mu­zi­că, eva­luat la pes­te 8 miliarde de dolari. Ek s-a năs­cut la da­ta de 21 fe­brua­rie 1983 în Stoc­kholm și a cres­cut în Rag­sved, în apro­pi­e­re de ca­pi­ta­la Sue­di­ei. Când era co­pil, a pri­mit un com­pu­ter Com­mo­do­re 20 de la ta­tăl său vi­treg, care lu­cra în do­me­ni­ul IT. La 14 ani a înce­put să con­stru­ias­că si­te-uri împreu­nă cu pri­e­te­nii săi în ca­drul la­bo­ra­to­ru­lui IT al șco­lii, ce­rând 5.000 de dolari pen­tru o pa­gi­nă. A cheltuit cei 15.000 de dolari câști­gați astfel pe jo­curi vi­deo, po­tri­vit si­te-ului Wor­ld of CEOs. A fă­cut de ase­me­nea bani din găz­du­i­rea de pa­gini web. La 16 ani a apli­cat pen­tru un post de in­gi­ner la Goo­gle, dar i s-a spus să se întoar­că după ce va obți­ne o di­plo­mă. S-a înscris la fa­cul­ta­tea de in­gi­ne­rie la In­sti­tu­tul Re­gal de Tehnologie al Sue­di­ei, dar a re­nu­nțat după opt săp­tă­mâni. S-a an­ga­jat în ca­drul com­pa­ni­ei de li­ci­tații Tra­de­ra, achi­ziți­o­na­tă de eBay, și, după mai mul­te fun­cții deți­nu­te, a de­venit CTO al si­te-ului de fas­hi­on și enter­tain­ment Star­doll. A fost de ase­me­nea CEO al uTor­rent, unul dintre ce­le mai po­pu­la­re si­teuri Bi­tTor­rent. A fost con­trac­tat apoi de age­nția de ad­ver­ti­sing Tra­deDo­u­bler pen­tru a con­strui un pro­gram de com­pu­ter pen­tru ei, ce s-a do­ve­dit atât de efi­ci­ent încât l-au plă­tit cu cir­ca 1 mi­li­on de dolari. Ek a de­venit astfel mi­li­o­nar la 23 de ani. Și-a do­rit însă o afa­ce­re care să com­bi­ne pa­si­u­nea sa pen­tru tehnologie și pen­tru mu­zi­că. După ce s-a împri­e­te­nit cu

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.