RENA TEREA FIRMEI PICTATE

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

ul­te meșteșu­guri ve­chi dis­par pen­tru că nu mai are nimeni sau aproape nimeni ne­voie de ele, alte­le se me­nțin și chiar cu­nosc un re­vi­ri­ment da­to­ri­tă ce­re­rii din par­tea ce­lor care apre­cia­ză lu­cru­ri­le așa cum se fă­ce­au altă­da­tă.

În ace­as­tă ul­ti­mă ca­te­go­rie se înscrie pic­ta­tul de fir­me, chiar dacă teh­no­lo­gia care a fă­cut posibilă con­fe­cți­o­na­rea au­to­ma­tă a aces­to­ra i-a de­ter­mi­nat pe mu­lți spe­cia­liști în do­me­niu să se îndrep­te spre alte me­se­rii. Teh­no­lo­gia care per­mi­te re­a­li­za­rea rapidă con­for­mă cu spe­ci­fi­cați­i­le cli­e­nți­lor pro­du­ce însă fir­me lip­si­te de per­so­na­li­ta­te, astfel încât di­ver­se ma­ga­zi­ne sau lo­ca­luri au înce­put să ape­le­ze tot mai des la pic­to­rii tra­diți­o­na­li pen­tru a se de­o­se­bi ușor de con­cu­re­nții lor. Un alt ele­ment apre­ciat îl re­pre­zin­tă im­per­fe­cți­u­ni­le care se re­gă­sesc într-un astfel de obiect

Mcon­fe­cți­o­nat și pic­tat de mână, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Pen­tru ca meșteșu­gul să nu se piar­dă, cei care-l stă­pânesc or­ga­ni­ze­a­ză cur­suri pen­tru uce­nici, având prin­tre cur­sa­nți de la ti­neri la mai puțin ti­neri, cu di­ver­se me­se­rii, de la spe­cia­liști în gra­fi­că pe com­pu­ter la pom­pi­eri sau po­lițiști din țări ca Statele Uni­te, Marea Britanie, Spa­nia ori Ba­hrein, dar nu nu­mai. Prin­tre pic­to­rii de fir­me re­cu­nos­cuți se nu­mă­ră lon­do­ne­zul Nick Gar­rett, ame­ri­ca­nul Tod Swor­mstedt, care, în 1999, a înfi­i­nțat la Cin­cin­na­ti și un mu­zeu de­di­cat is­to­ri­ei fir­me­lor pictate, ori Mor­ga­ne Côme, mem­bră a unui grup de pic­to­rițe care ac­ti­ve­a­ză sunt de­nu­mi­rea the Brus­het­tes. Măi­es­tria aces­to­ra și a altor ex­pe­rți nu este apre­cia­tă doar de lo­ca­luri și ma­ga­zi­ne, ci și de per­soa­ne par­ti­cu­la­re care so­li­ci­tă să li se pic­te­ze fir­me pe care să le ex­pu­nă în lo­cu­i­nțe­le lor ca pe niște obi­ec­te de artă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.