MULTINAŢIONALĂ.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Bit­de­fen­der, de exem­plu, este o com­pa­nie an­te­pre­no­ria­lă cu ac­ti­vi­tă­ţi în mai mul­te ţări. Fon­da­tă de so­ţii Mă­ri­u­ca şi Flo­rin Tal­peş, Bit­de­fen­der SRL, cel mai mare pro­du­că­tor de sof­twa­re con­tro­lat de români, a înre­gis­trat în 2014 o ci­fră de afa­ceri de 276,89 de milioane de lei, dintre care pes­te 95% re­pre­zin­tă ex­por­turi că­tre toate con­ti­nen­te­le. Bit­de­fen­der are fi­lia­le în mai mul­te ţări. În mo­men­tul în care o com­pa­nie ajunge să an­ga­je­ze su­te sau chiar mii de oa­meni, struc­tu­ra de con­du­ce­re tre­bu­ie să fie ela­bo­ra­tă, cu pro­ce­duri cla­re şi stric­te. Dez­vol­ta­rea une­ori anor­ma­lă a anu­mi­tor struc­turi in­ter­ne şi creşterea şi sta­bi­li­za­rea com­pe­ten­ţe­lor pot an­tre­na o de­ge­ne­ra­re a afacerii ce gră­beş­te tre­ce­rea în zo­na îmbă­trâni­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.